Adatvédelmi szabályzat

A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesület adatkezelési, és adatvédelmi szabályzata

1. A szabályzat célja

Az európai és hazai hatályos szabályozás követelményeinek való megfelelés, valamint az egyesület tagjainak, pártoló és tiszteletbeli tagok (továbbiakban: Érintettek) és az egyesület rendezvényein (konferenciák, továbbképzések) résztvevőknek, (továbbiakban együtt: Harmadik Személyek), valamint a munkavállalóinak önkéntes, tájékoztatáson alapuló határozott hozzájárulásával személyes adataik célhoz kötött kezelése.

2. A szabályzat alapját képező jogszabályok:

2.1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről;
2.2. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
2.3. 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2.4. 1995. évi LXVI. törvény közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

3. Fogalom meghatározások:

2.1. Személyes adat
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett, Harmadik Személy, Munkavállaló) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.2. Adatkezelés:
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.3. Az érintett hozzájárulása:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2.4. Álnevesítés:
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

3. Az adatkezelési elvek

3.1. Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
3.2. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
3.3. Az adatkezelés céljai szempontjából a kezelt adatoknak megfelelőnek és relevánsnak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk.
3.4. Az adatok kezelésnek, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie.
3.5. Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok biztonsága.

4. Személyi hatály
A szabályzat hatálya kiterjed az Érintettekre, a Harmadik Személyekre, valamint a Munkavállalókra.

5. Adatok kezeléséért felelősök
Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke, illetve az általa kijelölt vezetőségi tag a felelős.

6. Az adatkezelő neve:
Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesülete

7. Az adatkezelő székhelyének címe:
1133 Budapest, Ipoly u. 5/E.

8. Elérhetőség:
E-mail: hgye@mail2000.net

9. Az Egyesület honlapokat üzemeltet:

www.hgye.hu
www.gyermeklet.hu
www.hgyoszekcio.hu
A honlapok egyes felületei (jelentkezési lapok, tagoknak szóló tájékoztatás, fórum felület, hírlevélre feliratkozás, e-vezetőségi) előzetes regisztrációhoz kötöttek.
A honnapok ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használnak. A sütik szöveges fájlok, amelyeket böngészési élmény javítására és anonim látogatottságmérésre használunk. A sütik használata letiltható minden böngésző beállításaiban. Az OK gombra nyomva olvasóink elfogadják az oldal által lerakott sütiket.

Az Egyesület a honlapokon Adatkezelési Tájékoztatót tesz közzé, amelyet a regisztráltaknak értelmezés után el kell fogadniuk, ellenkező esetben a honlapok nyilvános részeihez férhetnek csak hozzá. Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen szabályzat 1. sz. Mellékletét képezi.

10. Az adatkezelés megnevezése:

10.1. Az adatkezelés az Érintettek esetében a tagnyilvántartás, tagdíjnyilvántartás, a regisztrációhoz kötött honlap és egyéb (pl.: jogsegélyszolgálat) szolgáltatások igénybevétele az Harmadik Személyek estében pedig a különböző rendezvényeken, való részvételhez szükséges személyes adatok és rögzítése. Mindezen adatokat az Érintettek és a Harmadik Személyek önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kezeljük.

10.2. A kezelt adatok köre egyesületi Érintettek és Harmadik Személyek esetében:
név, születési név;
lakcím, irányító szám és/vagy értesítési cím, telefonszám;
munkahely címe, irányító száma, telefonszám;
vállalkozásának neve, címe, irányító száma;
gyermekgyógyászati szakvizsga kelte, száma;
orvosi bélyegző száma;
e-mail cím.

10.3. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás
10.3.1. A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
10.3.2. A Vállalkozás munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:
1. név
2. születési név,
3. születési ideje,
4. anyja neve,
5. lakcíme,
6. állampolgársága,
7. adóazonosító jele,
8. TAJ száma,
9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
10. telefonszám,
11. e-mail cím,
12. személyi igazolvány száma,
13. bankszámlaszáma,
14. munkakör,
15. munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
16. a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
17. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

10.4. Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a munkáltató csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.
10.5.A személyes adatok címzettjei: a munkáltató vezetője, munkáltatói jogkör gyakorlója, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói, alvállalkozói, könyvelője, könyvvizsgálója és adatfeldolgozói.
10.6. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, és kérni kell az adatkezeléshez való, írásbeli hozzájárulását a szabályzat 2 sz. melléklete szerint

1. Az adatkezelés célja:

11.1. az egyesületi tagok személyes adataikkal való azonosíthatósága;
11.2. a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás feltételeinek biztosítása;
11.3. körlevelek, hírlevelek, tájékoztatók, „Hírvivő” című szakmai lap kiküldése;
11.4. a küldöttek és megyei összekötők adatainak kapcsolattartás céljából történő nyilvántartása;
11.5. továbbképzéseken, rendezvényeken, munkacsoportokban, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezeti egységben való részvétel nyilvántartása;
11.6. az egyesület által adományozott elismerések nyilvántartása;
11.7. az egyesület munkaügyi nyilvántartásainak vezetése;
11.8. összesítő statisztikai adatok készítése.

12. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

13. Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.

14. Az adatkezelés időtartama

14.1. Érintettek esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik.
14.2. Harmadik Személyek esetén az Adatkezelő saját adatbázisában, álnevesítéssel, statisztikai adatként megőrzi az adatokat. Az adatkezelés időtartama az egyesület működésének végéig áll fenn.
14.3. Munkaügyi adatkezelése esetében a személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év.
14.4. A munkavállalók adatai, a biztosításra és járulékfizetésre vonatkozó adatok a szervezet megszűnését követően közlevéltárba kerülnek.

15. A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentése

15.1. Az egyesület tagjai tagságuk megszűnéséig nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor az Adatkezelő írásban köteles közölni az adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölte.
15.2. Harmadik Személyek adataik törlési igényét írásban kérhetik az adatkezelőtől, melynek teljesítéséről az Adatkezelő 30 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Harmadik Személyt.
15.3. A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése az egyesület tagjai számára kötelező, a változás bekövetkeztét követő 5 munkanapon belül napon.

16. Érintettek és Harmadik Személyek és Munkavállalók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek, Harmadik Személyek és Munkavállalók tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad számukra az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, a hgye@mail2000.net vagy postai úton a 1133 Budapest, Ipoly u. 5/E. címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap.

17. Adatvédelem, adatbiztonság

17.1. Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek.
17.2. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
17.3. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról.
17.4. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
17.5. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt a jogszabály lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
17.6. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
17.6.1. Az Érintettek számára egyéniesített felhasználó név és jelszó kialakításának lehetőségével biztosítja a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, valamit az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, jogosulatlan használatának megakadályozását;
17.6.2. Annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják.
17.6.3. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát.
17.6.4. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
17.6.5. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

18. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintettek és Harmadik Személyek és Munkavállalók jogérvényesítési lehetőségeit a hatályos jogszabályok alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu

Dr. Póta György sk.
Elnök1. sz. Melléklet

A HGYE által üzemeltetett honlapok (www.hgye.hu, www.gyermeklet.hu, www.hgyoszekcio.hu) használatához kérjük, hogy olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót, majd a Tájékoztató végén jelölje be, hogy egyetért annak tartalmával, csak ebben az esetben használhatja a www.hgye.hu honlap nem nyilvános (tagoknak szóló) részét. A www.gyermeklet.hu és www.hgyoszekcio.hu csak nyilvánosan hozzáférhető részt tartalmaz.

Amennyiben nem jelöli be, hogy elolvasta az Adatvédelmi Tájékoztatót és/vagy nem jelöli be, hogy egyért tartalmával, ez esetben csak a honlap nyilvános részét látogathatja.

Adatvédelmi Tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

1. Amikor Ön az Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekvédelmi Egyesületének  internetes honlapjait látogatja, eközben – önkéntes  és kifejezett hozzájárulása alapján, a regisztráció elvégzésével –  személyes adatait is átadja számunkra.
2. Szervezetünk a tudomására jutott személyes adatot az adatvédelmi jogszabályoknak és az Adatkezelési Szabályzatunknak megfelelően meghatározott cél érdekében és kizárólag a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, és amelyek a honlapunk használatával eltérhető szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan keletkeznek, az adott szolgáltató (általában: konferenciaszervező) részére kerülnek átadásra, az Ön által önkéntesen elvégzett regisztráció célja és tartalma szerint.  Az adatok kezelője és az érintett adatbázis jogosultja minden esetben az adott szolgáltatást nyújtó szolgáltató (általában: konferenciaszervező).
3. Az Ön által önkéntesen végzett regisztráció valamint személyes adat módosítása során megadott adatok, valamint az automatikusan képződő technikai adatok, a honlap internetes szerverét fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek. A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a szerveztünk maga végzi. Személyes adatai kizárólag az itt meghatározottak szerint kerülnek kezelésre és továbbításra. A honlap üzemeltetéséhez szervezetünk informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató – 3 in 1 Hosting Kft. – szerver gépeit vesszük igénybe.
4. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben. Másfelől a regisztráció során Ön adhatja meg
4.1. név,
4.2. születési név;
4.3. lakcím, irányító szám és/vagy értesítési cím, telefonszám;
4.4. munkahely címe, irányító száma, telefonszám;
4.5. vállalkozásának neve, címe, irányító száma;
4.6. szakvizsga kelte, száma;
4.7. orvosi bélyegző száma;
4.8. e-mail cím.

5. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
6. Az adatkezelés technikai és személyi feltételeit, valamint a követendő eljárási rendet azon cél érdekében határoztuk meg, hogy adatkezelésünk a lehető legbiztonságosabb legyen. Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, részben manuális és részben gépi rögzítéssel.
7. A honlap látogatásával összefüggésben keletkezett adataihoz kizárólag az adatvédelmi jogszabályok betartására és titoktartásra saját munkatársaink, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. 8. Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a kapcsolatfelvételre alkalmazandó e-mailcím a következő: hgye@mail2000.hu
9. Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai megfelelőségével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza.
10. Szerveztünk az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Info tv.) és a 679/2016 EU rendelet (General Data Protection Regulation, röviden: GDPR) rendelkezéseinek, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
11. Szervezetünk a vonatkozó kérelem esetén tájékoztatja az kérelmező felhasználót arról, hogy az adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel. Továbbá szerveztünk biztosítja, hogy a felhasználó személyes adatait a felhasználó írásban megküldött kérelmére bármikor módosítja, illetve az adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint a felhasználó részére, a felhasználó vonatkozó kérelme szerint hordozhatóvá teszi, elfelejteti és/vagy törli. A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a HGYE oldalaira belépve megtekintheti vagy módosíthatja adatait.
12. Jelen tájékoztató a felhasználóink nem nyilvánosságra szánt személyes adatainak védelmével kapcsolatos. Amennyiben valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra jelen tájékoztatásunk hatálya nem terjed ki.

Alapvető információk:
- Az adatkezelő címe: Házi Gyermekorvosok Egyesülete.
- Az adatkezelő elérhetősége: tel.: +36 1 330-0900, +36 30/207 0255, email: hgye@mail2000.hu
- Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
- Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
- Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
- Az adatgyűjtés célja:
Az egyesületi tagok személyes adataikkal való azonosíthatósága;
tagdíjfizetés nyilvántartása;
a folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás feltételeinek biztosítása;
körlevelek, hírlevelek, tájékoztatók, „Hírvivő” című szakmai lap kiküldése;
a küldöttek és megyei összekötők adatainak kapcsolattartás céljából történő nyilvántartása;
továbbképzéseken, rendezvényeken, munkacsoportokban, jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezeti egységben való részvétel nyilvántartása;
az egyesület által adományozott elismerések nyilvántartása,
összesítő statisztikai adatok készítése.
- Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.
- Az Adatkezelő, jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.
- Érintettek esetében a tagsági viszony kezdetétől a tagsági viszony megszűnéséig. A tagsági viszony megszűnésének módjairól az egyesület Alapszabálya rendelkezik. Harmadik Személyek esetén az Adatkezelő saját adatbázisában, álnevesítéssel, statisztikai adatként megőrzi az adatokat. Az adatkezelés időtartama az egyesület működésének végéig áll fenn.
- Adatvédelmi ügyek esetén felügyeletet gyakorló szerv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, www.naih.hu ).

Felhasználóként kijelentem, hogy a HGYE honlapok használatához kapcsolódó Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem és annak tartalmát elfogadom, illetőleg tudomással bírok arról, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos jogaim gyakorlására vonatkozó jogszabályok az alábbiak: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi szabályozásra vonatkozó 2016/679 EU rendelet.2. sz. melléklet

A Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületének

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának

Munkavállalói nyilatkozat

A munkavállaló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a(z) Házi Gyermekorvosok Orszá-gos Szakmai és Érdekképviseleti Egyesülete munkáltató, személyes adatait munkaviszonyból származó kötelezettségei teljesítése céljából kezelje.

A munkavállaló tudomásul veszi, hogy munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak jogszabályban meghatározott esetben vagy a munkaválla-ló hozzájárulásával közölhet.

A munkavállaló tudomásul veszi, hogy a munkáltató munkaviszonyból származó kötelezettsé-gei teljesítése céljából a munkavállaló személyes adatait bérszámfejtés és adózási kötelezettsé-gek teljesítése céljából a könyvelést végző gazdasági társaság vagy természetes személy részé-re átadja.

Budapest, 2018. ………….

név

Előttünk, mint tanuk előtt:

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma3. sz. melléklet

A Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületének

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának

Érintett nyilatkozataA alulírott ……………………………….. (név)( Továbbiakban:Érintett) kifejezett hozzájáru-lásomat adom ahhoz, hogy a(z) …………………………………………………. Bt. Kft. adatkezelő (Továbbiakban: Adatkezelő), személyes adataimat, az Adatkezelővel a saját ne-vemben, ….…………………………….. cég nevében megkötött vállalkozói, ………….……….. szerződéséből származó kötelezettségei teljesítése céljából kezelje.

A tudomásul veszem, hogy rám, mint Érintettre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak jogszabályban meghatározott esetben vagy a kifejezett hozzájárulásommal közölhet.

Budapest, 2018. ………….

név

Előttünk, mint tanuk előtt:

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

4. sz. melléklet
A Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületének

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának

Hozzájáruló Nyilatkozatszerződő partnerek természetes személy képviselőinek/kapcsolattartóinak elérhetőségi ada-tai kezeléséhez

Érintett neve:…………………………………………………………………….
Érintett beosztása: …………………………………………………………………….
Érintett címe:…………………………………………………………………….
Érintett telefonszáma:…………………………………………………………………….
Érintett e-mail címe:…………………………………………………………………….
Érintett egyéb adata:…………………………………………………………………….

INFORMÁCIÓK:

Adatkezelő: Társaság neve, képviselője:
Adatkezelő honlapja: www.
adatkezelés célja: Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása
Személyes adatok címzettjei: A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
Személyes adatok tárolásának időtartama: Az üzleti kapcsolat/szerződés, illetve az érin-tett képviselői minőségének fennállása alatt/ követő … évig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hoz-záférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen sze-mélyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visz-szavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) pa-naszt benyújtani Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást. További információk az Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók. A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezelésé-hez hozzájárulok.

Budapest, 2018. ………………..

név

Előttünk, mint tanuk előtt:

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

5. sz. Melléklet
A Házi Gyermekorvosok Országos Szakmai és Érdekképviseleti Egyesületének

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának

Adatkezelési Hozzájárulás természetes személlyel kötött szerződéshez


1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a tár-saság által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
5. Az érintett természetes személy jogairól, Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Budapest, 2018. ………………..

név

Előttünk, mint tanuk előtt:

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

név
aláírás
lakcím
személyazonosító igazolvány száma

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció